Prof. Dr. Ayça Vitrinel

Prof. Dr. Ayça Vitrinel ortaöğretimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ihtisas sınavını kazanarak 1989 yılında uzman doktor olmuştur. 1996 yılında doçentlik sınavını kazanan ve 1998 yılına kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki görevine devam eden Ayça Vitrinel, 1998 Kasım–Ocak 2007 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi olarak görev yapmıştır. Ocak 2007’de Profesör unvanını alan Ayça Vitrinel aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olmuştur. 2014 yılı Temmuz ayında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden ayrılarak kendi muayenehanesinde hizmet vermeye başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ders vermeye devam etmektedir. Prof.Dr. Ayça Vitrinel’in yurt dışı ve yurt içinde yayımlanmış yüzlerce bilimsel makalesi, yurt dışı ve yurt içinde basılmış kitaplarda yazdığı bölümleri ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerinin yanısıra yönettiği çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Prof.Vitrinel,Milli Pediatri Derneği,Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1. Annelerde ve yenidoğan kordon kanında ferritin değerlerinin karşılaştırılması.
2. Protein enerji malnüstrisyonunda serum ferritin değerlerinin araştırılması.
3. Terminde yenidoğanlarda umblikal kord kangazı değerleri ile APGAR skorlarının karşılaştırılması.
4. Doğum ve düşük yapmış kadınlarda toksoplazma antikorlarının ve risk faktörlerinin araştırılması.
5. Febril konvulsiyonların değerlendirilmesi.
6. Akut tonsillafarenjitte A grubu beta henolitik streptokok sıklığı, penisilin V, sefadroksil ve azitromisinle alınan sonuçların karşılaştırılması.
7. Akut romatizmal ateş ve juvenil romatoid artrit olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması.
8. Akut romatizmal ateşli hastalarda serum total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein, düşük dansiteli lipoprotein ve çok düşük dansiteli lipoprotein kolesterol değerleri.
9. 93 akut romatizmal ateş olgusunun klinik ve epidemiyolojik yönden incelenmesi.
10. Febril konvülziyonlarda kan amonyak düzeyi.
11. Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu ve konstipasyonla ilişkisi.
12. Bakteriyel gastroenteritlerde dışkıda laktoferrin düzeyleri.
13. Konvülsiyonlar ve doğum tartısı arasındaki ilişki.
14. Akut bakteriyel menenjit tanısında gram boya ve akridin oranj boyasının karşılaştırılması.
15. Hipoksik iskemik ensefalopatide izlem.
16. Yenidoğanda nutrisyonel durum değerlendirilmesi;antropometrik ölçümler ile kordon serum protein düzeylerinin karşılaştırılması.
17. 2-12 yaş arası çocuklarda vücut kitle indeksi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi.
18. Prematüre bebeklerin izlem sonuçları.
19. Çocukluk çağı pnomolilerinde mycoplasma pnumoniaenin rolü.
20. Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkilerinin değerlendirilmesi.
21. Yenidoğanların uyku düzenlerinin değerlendirilmesi.
22. Çocukluk döneminde uzun süreli antikonvulsif tedavinin lipid profili üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.
23. 6 ay-6 yaş arası hastalarda saptanan anemilerin değerlendirilmesi
24. Anne sütü,formül süt ve karışık beslenen bebeklerde lipit profili
25. Preterm ve term bebeklerde tiroid fonksiyonları 26. Neonatal sepsiste serum amiloid A düzeyleri

Konuşmacı Detayları